Chráněné bydlení

Chráněné bydlení zařízení ÚSVIT je dlouhodobá pobytová služba poskytovaná osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů, podporu při kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Služba se poskytuje za úhradu
Ubytování180,-Kč/den
Úkony péče160,-Kč/den
Výše úhrad se odvíjí od individuálních potřeb uživatele.

Službu chráněného bydlení zajišťují 4 pracovníci v sociálních službách.
Služba je poskytována 2 klientům v bytě 1+1, který je součástí zařízení.

Personální zajištění služeb

Vedoucí služby:Karel Cemper
Klíčový pracovník:Tereza Prokopová
Tel.:569 421 520
E-mail:usvit.hb@tiscali.cz

Posláním chráněného bydlení poskytovaného zařízením ÚSVIT je podpora individuálních potřeb uživatelů, která povede k umožnění života, který je ve společnosti považován za běžný. Působí na ně aktivně tak, aby mohli žít podobný život jako lidé bez postižení, nezůstávali v sociální izolaci a využívali stejných možností při řešení základních životních otázek. Podporuje a motivuje uživatele k takovým činnostem, které směřují k jejich plnohodnotnému životu, posilování jejich schopností a dovedností za důsledného zachování jejich lidských práv a důstojnosti.

Cílem chráněného bydlení je uživatel, který:

 • bude pomocí služby uchovávat, rozvíjet svoje schopnosti a dovednosti
 • bude umět navazovat kontakty se svými vrstevníky, přirozenou sociální sítí
 • pomocí služby dosáhne co nejvyšší soběstačnosti a tím i nezávislosti na službě
 • podpora a pomoc povede k individuálnímu rozvoji jeho osobnosti s ohledem na jeho věk, míru postižení a charakterové zvláštnosti

Okruh osob, kterým je chráněné bydlení určeno:
Cílovou skupinou jsou dospělí s mentálním postižením a kombinovanými vadami.
Jedná se o osoby:

 • s lehkou mentální retardací
 • se středně těžkou mentální retardací
 • s těžkou mentální retardací
 • s přidruženým zdravotním, smyslovým i tělesným oslabením, které je však neomezuje natolik, že by byli imobilní nebo zcela závislí na pomoci druhé osoby
 • s mentálním postižením s poruchou sociální adaptace na širší společnost za předpokladu, že nebudou ohrožovat sebe, ostatní uživatele a zaměstnance chráněného bydlení

Sociální službu neumíme poskytnout osobám:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • s akutním infekčním onemocněním
 • s nestabilizovaným duševním onemocněním nebo závislostí na návykových látkách
 • ohrožující okolí či sebe sama
 • jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití
Věková struktura:mladí dospělí (19 – 26 let)
 dospělí (27 – 64 let)
Kapacita služby:2 uživatelé

Zásady poskytování služby

Služba chráněného bydlení je poskytována v souladu s platnou právní úpravou. Je poskytována na základě zásad svobodné volby sociálních služeb (na základě podání žádosti).

 • ochrana osobních údajů uživatelů a zachování mlčenlivosti
 • individuální přístup k uživateli, který je v souladu s jeho přáním a rozhodnutím
 • začlenění a integrace
 • respektování soukromí uživatele
 • rovný přístup ke všem uživatelům
 • profesionální poskytování služby

Vysvětlení jednotlivých principů lze získat v místě poskytování služby.