Denní stacionář

Denní stacionář zařízení ÚSVIT poskytuje ambulantní služby osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy a pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů.

Služba se poskytuje za úplatu.
Kapacita denního stacionáře je 20 klientů.
Službu denního stacionáře zajišťuje 9 pracovníků.

Personální zajištění služeb

Vedoucí služby:Eva Klofáčová
Klíčoví pracovníci:Eva Klofáčová
Kateřina Adamová
Tel.:569 421 520
E-mail:usvit.hb@tiscali.cz

Cílem denního stacionáře je poskytnout takovou podporu schopností a dovedností uživatelů, aby mohli vést plnohodnotný život, včetně začlenění do společnosti.
Cílem je:

 • Podpora uživatelů v upevňování základů trivia – čtení, psaní počítání a tím zvýšení schopností v této oblasti
 • Maximální podpora ve zvládání soběstačnosti a úkonů péče o vlastní osobu
 • Získávání základů pracovních dovedností, které povede k přípravě na možné pracovní uplatnění
 • Podpora v navazování společenských kontaktů, která povede ke zvýšení samostatnosti v této oblasti; uživatelé si budou moci vyřídit svoje osobní záležitosti, byť za podpory rodiny či pracovníků stacionáře
 • Podpora pečující rodiny, včetně zlepšování kontaktů s blízkým sociálním okolím
 • Průběžné zvyšování odbornosti zaměstnanců účastí na odborných kurzech, což povede k dalšímu zkvalitnění služeb stacionáře

Okruh osob, kterým je denní stacionář určen:
Cílovou skupinou jsou starší děti, dorost, mladí dospělí a dospělí s mentálním postižením a kombinovanými vadami
Jedná se o osoby:

 • s lehkou mentální retardací
 • se středně těžkou mentální retardací
 • s těžkou mentální retardací
 • s přidruženým zdravotním, smyslovým i tělesným oslabením
 • s mentálním postižením s poruchou sociální adaptace na širší společnost za předpokladu, že nebudou ohrožovat sebe, ostatní uživatele a zaměstnance stacionáře

Sociální službu neumíme poskytnout osobám:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • s akutním infekčním onemocněním
 • s nestabilizovaným duševním onemocněním nebo závislostí na návykových látkách
 • ohrožující okolí či sebe sama
 • jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití
Věková struktura:starší děti (11 – 15 let)
 dorost (16 – 18 let)
 mladí dospělí (19 – 26 let)
 dospělí (27 – 64 let)
Kapacita služby:20 uživatelů

Zásady poskytování služby:

Služba denního stacionáře je poskytována v souladu s platnou právní úpravou. Je poskytována na základě zásad svobodné volby sociálních služeb (na základě podání žádosti).

 • ochrana osobních údajů uživatelů a zachování mlčenlivosti
 • individuální přístup k uživateli, který je v souladu s jeho přáním a rozhodnutím
 • začlenění a integrace
 • respektování soukromí uživatele
 • rovný přístup ke všem uživatelům
 • profesionální poskytování služby

Vysvětlení jednotlivých principů lze získat v místě poskytování služby.